Hartimi i Pasqyrave Financiare

MASTERCLASS - Hartimi i Pasqyrave Financiare për Bizneset

Balkans Capital zhvillon trajnimet Masterclass me temë “Hartimi i Pasqyrave Financiare” për Bizneset. 

Ky trajnim synon të zhvillojë njohuritë në lidhje me përgatitjen dhe paraqitjen e pasqyrave financiare në përputhje me kërkesat e legjislacionit.

Në këtë trajnim do të trajtohen në hollësi:
-Objektivat, parimet dhe përdoruesit e Pasqyrave Financiare.
-Elementet e pasqyrave dhe rakordimi tyre.
-Bilanci Kontabël, pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve, pasqyra e fluksit te mjeteve monetare, pasqyra e kapitalit te pronarit.
-Deklarata e tatim fitimit / tatim fitimit të thjeshtuar.

Ky masterclass është i rëndësishem për:

Financierë, drejtues të bizneseve, studentë të fushës së financës dhe çdo palë e interesuar.
Trajnimi është i orientuar nga praktika, në mënyrë që të jetë efektiv dhe interaktiv.

Nëse keni interes rreth këtij trajnimi apo për më tepër informacion mund të na kontaktoni në: info@balkanscapital.al  ose  +355 67 40 333 55.

MASTERCLASS - Hartimi i Pasqyrave Financiare për OJF

Balkans Capital zhvillon trajnimet Masterclass me temë “Hartimi i Pasqyrave Financiare” për Organizatat Jofitimprurëse. 

Ky trajnim synon të zhvillojë njohuritë në lidhje me përgatitjen dhe paraqitjen e pasqyrave financiare në përputhje me kërkesat e legjislacionit.

Në këtë trajnim do të trajtohen në hollësi:
SKK per OJF, kuadri ligjor
-Objektivat, parimet dhe përdoruesit e Pasqyrave Financiare

-Bilanci Kontabël, Pasqyra e aktiviteteve, Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare, Shenimet shpjeguese

-Rast praktik – Ndërtimi i Pasqyrave Financiare të një organizate jofitimprurëse

-Deklarata e tatim fitimit

-Bisede mbi rastet e auditimit dhe menaxhimin financiar ne OJF

Ky masterclass është i rëndësishem për:

Financierë, drejtues të bizneseve, studentë të fushës së financës dhe çdo palë e interesuar.
Trajnimi është i orientuar nga praktika, në mënyrë që të jetë efektiv dhe interaktiv.

Nëse keni interes rreth këtij trajnimi apo për më tepër informacion mund të na kontaktoni në: info@balkanscapital.al  ose  +355 67 40 333 55.