Hartimi i Pasqyrave Financiare

MASTERCLASS - Hartimi i Pasqyrave Financiare për Bizneset

Balkans Capital do të mbajë një Masterclass me temë “Hartimi i Pasqyrave Financiare” për Bizneset. Ky trajnim synon të zhvillojë njohuritë në lidhje me përgatitjen dhe paraqitjen e pasqyrave financiare në përputhje me kërkesat e legjislacionit.

Në këtë trajnim do të trajtohen në hollësi:
-Objektivat, parimet dhe përdoruesit e Pasqyrave Financiare.
-Elementet e pasqyrave dhe rakordimi tyre.
-Bilanci Kontabël, pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve, pasqyra e fluksit te mjeteve monetare, pasqyra e kapitalit te pronarit.
-Deklarata e tatim fitimit / tatim fitimit të thjeshtuar.

Datat: 24 Janar, 25 Janar (4 orare)
Kohëzgjatja: 3.5 orë
Vendndodhja: Zyra Balkans Capital

Çmimi:
Early bird (deri në 18 Janar): 5000 Leke (pagesë cash ose me bankë)
Çmimi standard: 7000 leke

Gjuha: Shqip

Ky masterclass është i rëndësishem për:
– Financierë, drejtues të bizneseve, studentë të fushës së financës dhe çdo palë e interesuar.
Trajnimi është i orientuar nga praktika, në mënyrë që të jetë efektiv dhe interaktiv.

Për më tepër informacion mund të na kontaktoni në: info@balkanscapital.al  /  +355 67 40 333 55.