TVSH – Tatimi mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë

Masterclass - Tatimi mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë

Regjistrohu

Balkans Capital zhvillon “TVSH – Tatimi mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë”

Ky trajnim synon të thellojë njohuritë profesionale në lidhje me bazën ligjore dhe zbatueshmërinë e ligjit të tatimit mbi vlerën e shtuar.

Në këtë trajnim trajtohen në hollësi:

Baza ligjore kryesore
Transaksionet e tatueshme
Zbritja e TVSH
Përjashtime për disa veprimtari
Deklarimet që lidhen me TVSH
Raste praktike
Hapësirë për pyetje
 
Ky masterclass është i rëndësishem për:
Financierë te kompanive, organizatave, studentë ose profesionistë të fushës së financës dhe çdo palë e interesuar. Trajnimi është i orientuar nga praktika, në mënyrë që të jetë efektiv dhe interaktiv. 

Nëse keni interes rreth këtij trajnimi apo për më tepër informacion mund të na kontaktoni në: info@balkanscapital.al  ose  +355 67 40 333 55.